Verhuurvoorwaarden

De huurder verklaart uitdrukkelijk zich te onderwerpen aan de hiernavolgende bepalingen van het contract:

Leveringen en teruggave

De huurder erkent de scooter in goede staat en zonder enige zichtbare gebreken ontvangen te hebben en hij verbindt er zich toe de scooter terug te geven in goede staat van onderhoud op de plaats en datum voorzien in het contract. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de scooter op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande verwittiging terug in bezit te nemen, indien de huurder enige bepaling van contract overtreedt.

Schade

De huurder is aansprakelijk voor elke schade die aan de scooter wordt toegebracht tijdens de verhuring inzoverre deze schade niet wordt vergoed door de verzekering. De verhuurder heeft een verzekering B.A. voor de scooter.(Er wordt een franchise van €250 weerhouden door de verzekering, die zal doorgerekend worden aan de huurder). De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden gesteld voor schade, die tijdens de verhuring aan derden werd toegebracht door het gebruik van de scooter door de huurder. De huurder is gebonden een borgsom te betalen van €250 per scooter of €1000 voor vier of meer scooters. Deze borgsom blijft eigendom van de verhuurder zolang de scooter niet in goede staat is teruggebracht.

De huurder onderschrijft een' verzekering eigen schade',  deze dekt carrosserieschade voor een maximumbedrag van €250. Carrosserie- en alle andere schade van meer dan €250 wordt van de borgsom afgetrokken. Indien de schade meer bedraagt dan de betaalde borgsom dan wordt het schadesaldo bij de totale reservatiesom gevoegd.

Kosten

Naargelang de verhuurformule een eventuele vergoeding voor de tijdsduur van de huur, de extra kosten voor het niet terugbrengen van de scooter op de plaats van vertrek, de kosten verbonden aan het herstel van de aanrijdingschade, ongevalschade of vernielingschade aan de scooter of zijn uitrusting, eventuele boetes voor het laattijdig terugbrengen en de vereiste poetsbeurten, alle boetes en gerechtskosten aan verkeersovertredingen en ongevallen, onder voorbehoud van de persoonlijke inbreuken die uit persoonlijke fout van de verhuurder voortvloeien. Alle kosten die op het contract vermeld staan en die de huurder besteld heeft. De eindafrekening gebeurt bij de ontvangst van de scooter door de verhuurder. De betaling vindt onmiddellijk plaats. Indien de rekening niet onmiddellijk wordt betaald, wordt het te betalen totaalbedrag verhoogd met 10%.

Reservatie en annulatie

Bij de reservatie wordt een reservatiesom gevraagd van €20 per scooter. Enkel de betaling van deze reservatiesom geldt als definitieve reservatie. Annuleren kan enkel schriftelijk (per brief, fax of mail). Tot vier weken voor het begin van de gereserveerde periode wordt de volledige reservatiesom teruggestort, minus €10 administratiekosten. Tot twee weken voor het begin van de gereserveerde periode wordt de helft van de reservatiesom teruggestort, minus €10 administratiekosten. Daarna is de volledige reservatiesom verschuldigd. Bij de eindafrekening wordt de reservatiesom afgetrokken van de eindafrekening.

Gebruik van de scooter

De huurder verbindt er zich toe om de scooter voorzichtig en zorgvuldig te gebruiken:

  1. Het is niet toegestaan om de scooter te gebruiken voor om het even welke competitie of wedstrijd. 
  2. Het is niet toegestaan om de scooter te gebruiken wanneer de huurder of om het even welke andere bestuurder onder invloed zijn van van alcohol, drugs, medicijnen of om het even welke andere substanties welke het bewustzijn of de reactiecapaciteiten verminderen. 
  3. De voorschriften van de wegcode of enig andere toepasselijke regel moeten te allen tijde gevolgd worden. Eventuele overtredingen en de daaruit voortvloeiende boetes en/of andere straffen vallen volledig ten laste van de huurder. 
  4. De huurder dan wel bestuurder is verantwoordelijk voor het stallen en parkeren van de scooter, is verplicht het stuurslot te zetten en de bijbehorende veiligheidsslot te installeren bij het verlaten van de scooter. De scooter mag evenwel ten allen tijde niet uit het zicht van de bestuurder zijn. 
  5. De huurder zal enkel verharde en geasfalteerde wegen gebruiken. De huurder zal geen andere personen dan hem-/haarzelf laten rijden met de scooter gedurende de duur van deze overeenkomst. 
  6. De scooter wordt afgeleverd met een volle tank benzine en dient ook met een volle tank te worden teruggebracht. Indien de scooter niet met een volle tank wordt teruggebracht, wordt een toeslag aangerekend van €8 per scooter voor de benzine en de handeling.

Ongeval

Voor elk ongeval dient onmiddellijk aangifte te worden gedaan, zowel bij de politie als bij de verhuurder.

Bevoegdheid

Alle betwistingen tussen huurder en verhuurder in verband met onderlinge overeenkomst ressorteren onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Leuven. 

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door Scootertours, korte kamstraat 32, 1760 Roosdaal verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Volgens de nieuwe privacywetgeving mogen we wettelijk uw gegevens, zoals onder andere ondernemingsnummer, adres, mailadres, telefoonnummer e.d. bewaren voor boekhouding en credit control. Al deze gegevens worden bewaard in een beveiligd digitaal systeem. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op mail [at] scootertours [dot] be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. 

Talen

  • Nederlands
  • English
Comments